FAQ - współpraca - lato 2017

Regularnie otrzymujemy wiele pytań o formalności związane ze współpracą. W odpowiedzi na nie przygotowaliśmy odpowiedzi na te, ktore otrzymujemy najcześciej od nauczycieli zbierających grupy na wybrany obóz. Zobaczcie poniżej FAQ dla nauczycieli przed wyjazdami na lato 2017!

Ilu uczniów powinien mieć nauczyciel, aby wyjechać jako kadra w turnusie?

Zebranie grupy min. 10 uczniów, daje gwarancję wyjazdu jako wychowawca. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany miejsca wsiadania przez nauczyciela ze względu na obowiązek zapewnienia uczestnikom obozu odpowiedniej ilości kadry na trasie podróży (np. Grupa z Wrocławia, nauczyciel nie rozpoczyna wyjazdu z Wrocławia, ale już z Krakowa i tam rozpoczyna pracę).


Czy można zabrać własne dziecko?

TAK -  mamy zniżkę specjalną na wyjazd dziecka nauczyciela. Tym samym za dziecko nauczyciela nie ma prowizji za zgłoszoną osobę.

Czy na obozie nauczyciel zajmuje się tylko swoimi dziećmi?

NIE - Nauczyciel wraz z 2 pozostałymi opiekunami i kierownikiem obozu tworzą zespół. Ważne, aby każde dziecko z ich grupy miało poczucie bezpieczeństwa i zainteresowania. Wiadomo, że łatwiej o kontakt ze znajomymi dziećmi, ale każde dziecko ma mieć poczucie opieki nad nim.

Jakie obowiązki ma wychowawca obozu ATAS?

Szczegółowy wykaz obowiązków zawiera ZAKRES OBOWIĄZKÓW – aneks do umowy pomiędzy ATAS i nauczycielem.

Zgodnie z § 12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 2009 r. Nr 218 poz. 1696),

§ 12. 1. Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być:
1) nauczyciele,
2) studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
4) osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
5) instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,
6) przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
7) trenerzy i instruktorzy sportowi.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4–7 powinny spełniać następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat życia,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Warunek określony w ust. 2 pkt 2 nie dotyczy instruktorów harcerskich, o których mowa w ust. 1 pkt 5, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.

Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności:
1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
2) prowadzenie dziennika zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,
3) opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy,
4) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
5) sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych.
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy,
7) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.”;


Jakie formalności należy wypełnić, aby wyjechać jako kadra obozu?

Przed wyjazem należy przedłożyć następujace dokumenty:
- zaświadczenie o ukończonym kursie na wychowawcę kolonijnego (kopia)
- zaświadczenie ze szkoły publicznej o byciu czynnym nauczycielem (+ niekaralność) - oryginał
- zaświadczenie o niekaralności (wydawany przez sąd, ATAS refunduje 50% należności za aktualny wypis)
- uzupełniony druk DANE DO ZUS oraz ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
(z danymi adresowymi, Urzędu Skarbowego, numeru konta do rozliczenia)
- podpisana umowa o dzieło oraz zakres obowiązków

W/w dokumenty są nam niezbędne do zgłoszenia imprezy do kuratorium (w wakacje to my jesteśm organizatorem w świetle prawa) oraz do celów rozliczeniowo – finansowych.


Czy mogę zgłosić dzieci i nie jechać na obóz?


TAK – za każdą osobę z Pani polecenia zostanie wypłacona prowizja. Kwotę rozliczymy umową o dzieło po zamknięciu formalności przez zgłoszone osoby (umowa + pełna płatność + rozpoczęcie obozu przez uczestnika)


Czy autokary są sprawdzane przez policję?

TAK - Zdarzają się kontrole w miejscach zbiórek. To rodzice zgłaszają taką potrzebę do policji.

Czy może zabraknąć dla mojej grupy miejsc na obóz?

NIE – Pod warunkiem, że zrobisz rezerwację.
Grupy obozowe budują się zwykle przez okres zimy do marca włącznie. To najlepszy czas, aby zgłaszać na bieżąco zapotrzebowanie na miejsca lub wypełniać listę uczestnikami w obrębie swojej rezerwacji. Wówczas miejsc nie zabraknie.
Wiosną następuje odwrócenie proporcji – rozpoczyna się na większą skalę sprzedaż indywidualna i uzupełniamy nią dostępne miejsca w każdym turnusie. Ze względów logistycznych zakładamy konkretne ilości autokarów w każdym turnusie. Zdarzyć się może, że sprzedaż turnusu będzie wynosić już 100% w kwietniu i dany termin zniknie z dostępnej sprzedaży. Warto być z ATAS w stałym kontakcie, jeśli są wstępne zapytania od nowych uczestników.

Czy mój numer telefonu znają uczestnicy obozu i rodzice?

NIE – ATAS udostępnia tylko numer awaryjny. Kontakt do nauczyciela wykorzystujemy jedynie w rozmowach między ATAS a nim (znają go kierowcy autokaru, pozostała kadra, pracownicy biura). Bez zgody nauczyciela ten numer prywatny nie jest udostępniany.

Czy mogę do grupy dołączyć dzieci spoza szkoły (nie są moimi uczniami)?

TAK – jak najbardziej. Nauczyciel decyduje o składzie swojej grupy i nie musi sie ogranczać to uczniów swojej szkoły

Kto podpisuje umowy na wyjazd na obóz?

Najczęściej każdy z rodziców / opiekunów prawnych dopełnia formalności związanych z wyjazdem z ATAS. Nauczyciel pośredniczy w kontakcie, jego nazwisko pojawia się w dodatkowych informacjach na umowie (notka: uczestnik Pani Anny Kowalskiej).
Nauczyciel może zbierać chętne osoby i prosić je o dane osobowe rodzica, następnie przesyłać je do ATAS emailem – wówczas umowa zostanie przygotowana  na rodzica i przesłany komplet dokumentów na adres domowy. Część z rodziców wybierze tradycyjną formę kontaktu – bezpośrednie spotkanie z pracownikiemw biurze ATAS, aby uzyskać pełne informacje o wyjeździe i o ATAS.


Czy możliwe jest spotkanie pracownika ATAS z rodzicami przed wyjazdem na obóz?

TAK – aby przedstawić szczegóły imprezy, udzielić praktycznych porad jak przygotować się do wyjazdu, podać informacje o zbiórce i powrocie itd. Termin spotkania ustala nauczyciel z pracownikiem ATAS i powiadamia rodziców uczniów ze swojej grupy.

Gdzie można przejść szkolenie, aby mieć uprawnienia opiekuna kolonijnego?

Możliwe są kursy internetowe obecnie, ale my polecamy nauczycielom przeszkolenie w tradycyjnej formie – stacjonarnego kursu na opiekuna kolonijnego w lokalnym ośrodku doskonalenia nauczycieli (ustawowo trwa takie szkolenie 36 h dydaktycznych)


Czy możliwy jest wyjazd grupy z innego miejsca niż podane w rozkładzie jazdy ATAS?


TAK – jeśli nauczyciel ma grupę, która % stanowi wysokie wypełnienie danego autokaru, dział transportu może zaplanować podstawienie autokaru w miejscowości, skąd jest grupa. Może się to wiązać z dodatkową dopłatą.


Poznaj opinie naszej kadry o wyjazdach uczniów na obozy językowe

Logowanie do serwisu

Rejestrując się w serwisie otrzymujesz dostęp do panelu współpracy zarobkowej z ATAS.

Współpraca z ATAS

webinaria BANNER
WWSKonkurs
rzetelna firma

Kontakt z ATAS

Agencja Turystyczna  ATAS
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.atas.pl

Copyright © 2012 ATAS. Wszelkie prawa zastrzeżone.